Adatvédelmi Nyilatkozat

Az érintett természetes személy jogairól, és személyes adatainak kezeléséről

Bevezetés

A www.nemetszakmunkak.hu weboldal üzemeltetője, KPS Solution Kft.  (Társaság) tájékoztatja felhasználóit, érintetteket, az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról!

 

A KPS Solution Kft.  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében.

Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan
intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

 

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (mint Rendelet), valamint

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A Rendelet meghatározza, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak a gyakorlását.

 

Az adatkezeléshez kapcsolódó egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok:

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 3. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 4. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: KPS Solution Kft.

Székhely: 2870 Kisbér Szabadság utca 34.

Cégjegyzékszám: 11 09 024 001

Adószám: 25401006211

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-114680/2017

Képviselője: Csótár Ádám ügyvezető

E-mail cím: info@nemetszakmunkak.hu

Honlap: www.nemetszakmunkak.hu

 

(a továbbiakban: Társaság)

 

Fogalmak

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;


Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;


Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, rögzítése;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


Nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


Adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;


Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;


Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;


Adatvédelmi incidens:

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Az adatkezelés elvei és módja

Az Adatkezelő figyelembe veszi és betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket: jogszerűséget, tisztességes eljárást és átláthatóságot, célhoz kötöttséget, adattakarékosságot, pontosságot, korlátozott tárolhatóságot, integritás bizalmas jelleget, és elszámoltathatóságot.

Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő az Felhasználótól kapott adatok helyességét  nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt valamint elutasítja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó személyes adatait.

 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozóinak, továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban kerül feldolgozásra, nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő az általa kezelt Felhasználó személyes adatival kapcsolatos  jogok gyakorlását biztosítja továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban érintettek voltak az érintett  személyes adatotok továbbításában.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntesen, és egyértelmű hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (Rendelet 6 cikk (1) bek. a) pont.

A Felhasználók az Adatkezelővel önként lépnek kapcsolatba, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását, melyet egyértelmű hozzájárulásával igazol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem végezhető.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés célja kezelt adatok köre

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és jogszerűen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az Adatkezelő a szerződött partnereik által kapott állásajánlatok weboldalon történő megjelenítésével munkahely keresés elősegítésével foglalkozik, tevékenységét elsősorban a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés célja a felhasználók számára állásajánlatok közvetítése, illetve munkáltatók számára a potenciális munkavállalók továbbítása.

Az adatkezelés céljával kapcsolatos folyamatok

 1. Felhasználó adatainak nyilvántartása (természetes személy neve (vezetéknév és keresztnév), születési idő, anyanyelv, nem (férfi/nő), megpályázott munkakőr, lakhely (város), szakmai végzettség, szakmai tapasztalat, iskolai végzettségének szintje, jelenlegi munkahely, felmondási idő, telefonszám, telefonon történő elérhetőségének időpontja, német nyelvismeret, egyéb nyelvismeret, bérigény, jogosítvány, saját gépjármű megléte (igen,nem), e-mail cím.
 2. A Felhasználó és a munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének koordinálása.
 3. A Felhasználók részére a munkalehetőségek részleteinek egyeztetése
 4. Munkáltatók számára az által meghatározott szempontok szerinti munkavállalók közvetítése, kapcsolat létrehozása
 5. A Felhasználóknak az egyértelmű hozzájárulása alapján marketing célú megkeresés, hírlevél küldése
 6. A Felhasználók önkéntes alapon letöltött applikáció használata során kapott munkalehetőségek és egyéb tájékoztató jellegű információk, szolgáltatások közzé tétele
 7. Adatkezelőt a tevékenysége miatt terhelő kötelezettségeinek teljesítése érdekében
 8. Az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlásának biztosítása érdekében
 9. Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése érdekében, de az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan adatokat használhat  fel.

Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik.

A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, továbbá a munkakőr sikeres megpályázásához szükséges alábbi adatokat:

születési idő, anyanyelv, nem (férfi/nő), megpályázott munkakőr, lakhely (város), szakmai végzettség, szakmai tapasztalat, iskolai végzettségének szintje, jelenlegi munkahely, felmondási idő, telefonszám, telefonon történő elérhetőségének időpontja, német nyelvismeret, egyéb nyelvismeret, bérigény, jogosítvány, saját gépjármű megléte (igen,nem),  e-mail cím.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az általa készített már meglevő önéletrajzával is regisztráljon a toborzas@nemetszakmunkak.hu e-mail címre küldve, valamint postai úton: 2870 Kisbér, Szabadság utca 34.

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat, a feltöltött önéletrajzban szereplő személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő továbbá nyilvántartja, a megpályázott munkakőrt, hogy  milyen állásokra jelentkezett, és a Felhasználó adatait az előzetes hozzájárulását követően továbbítja a munkaadónak.

Az adatkezelési folyamat leírása

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag közvetlenül az érintett Felhasználótól kap regisztráció során a weboldalra történő belépést követően, vagy a kijelölt e-mail címre küldött önéletrajz alapján, illetve a postai úton küldött önéletrajz szerint.

A weboldalon levő regisztrációs űrlapon szereplő adatok kitöltése kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője fel van tüntetve azaz, hogy nem kötelező rovat.

A Felhasználó az általa megadott adatok kezelésére egyértelműen hozzájárul.

A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára akkor hozzáférhetőek, ha a Felhasználó jelentkezik az adott munkáltató által közzétett álláshirdetésre és adatainak továbbítását jóvá hagyja.

A Felhasználó a regisztrációval, adatai megadásával, valamint meghatározott munkalehetőségre történő  jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a munkáltatók megismerjék.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által hasznát egyéb online felületen hirdetés feladását követően az adott oldalon kap választ, vagy esetleg személyes adatokat tartalmazó dokumentumot, minden esetben az elszámoltathatóság betartása érdekében csak is kizárólag az erre a célra létrehozott e-mai címre történő küldés során folytatható az adatkezeléssel kapcsolatos folyamat.

Az álláshirdetésre való jelentkezés esetén a munkáltatók megismerhetik a Felhasználó valamennyi, az Adatkezelő által kezelt adatait.

 

Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Felhasználó hozzájárulása szükséges a reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldéséhez.

A Felhasználó hozzájárulását bármikor, bármely hírlevélről indokolás nélkül visszavonhatja.

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából,

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.

Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki.

 A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 1. megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 2. emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 3. elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön,
 4. a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 

Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – egyértelmű hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások adattovábbítása esetén, mint egyben szerződött partnerek: (munkaadók)

 

Cég név:                   LHP Dienstleistung – und Bildungsgesellschaft mbH

Székhely:                  88339 Bad Waldsee, Im Ballenmoos 30 (Németország)

Postacím:                  88339 Bad Waldsee, Im Ballenmoos 30 (Németország)

Adószám:                  DE 261449019

Telefonszám:             +49 7524 / 976 678 50

E-mail cím:                barta@lhp-personal.de

Webhely:                   http://lhp-bildungszentrum.de

      

Cég név:                   Randstad GmbH

Székhely:                  87700 Memmingen, Kramerstraße 34 (Németország)

Postacím:                  87700 Memmingen, Kramerstraße 34 (Németország)

Adószám:                  DE 123047934

Telefonszám:             +49 8331 8369 0

E-mail cím:                armin.medwed@randstad.de

Webhely:                   https://www.randstad.de

 

Cég név:                   Fischer Personalservice GmbH

Székhely:                  70327 Stuttgart Augsburger Straße 193 (Németország)

Postacím:                  70327 Stuttgart Augsburger Straße 193 (Németország)

Adószám:                  DE 237568996

Telefonszám:             +49 711 230 789 86

E-mail cím:                batai@fischer-personalservice.de

Webhely:                   http://www.fischer-personalservice.de

 

Cég név:                   Timebridge GmbH

Székhely:                  88339 Bad Waldsee, Friedhof Straße 4 (Németország)

Postacím:                  88339 Bad Waldsee, Friedhof Straße 4 (Németország)

Adószám:                  DE 286343818

Telefonszám:             +49 7524 994 900 0

E-mail cím:                info@timebridge.de

Webhely:                   http://timebridge.de

 

Cég név:                   Temp Service  GmbH

Székhely:                  73230 Kircheim unter Teck, Jesinger Streße 33 (Németország)

Postacím:                  73230 Kircheim unter Teck, Jesinger Streße 33 (Németország)

Adószám:                  DE 280413994

Telefonszám:             +49 7021 735 69 0

E-mail cím:                info@tempservice.de

Webhely:                   www.tempservice.de

 

Cég név:                   Altmann-Concept GmbH

Székhely:                  93444 Bad Kötzing, Pfeffergraben 1. (Németország)

Postacím:                  93444 Bad Kötzing, Pfeffergraben 1. (Németország)

Adószám:                  DE 294498818

Telefonszám              +49 994140396912

E-mail cím:                robert.altmann@altmann-concept.de

Webhely:                   https://www.altmann-concept-personalmanagement.de/

 

Cég:                         TK Personal-Service GmbH

Székhely:                  71522 Backnang, Am Obstmarkt 11. (Németország)

Postacím:                  71522 Backnang, Am Obstmarkt 11. (Németország)

Adószám:                  DE 270149899

Telefonszám              +49 7191 3453900

E-mail cím:               lippoy@tkgmbh.de

Webhely:                  www.tkgmbh.de/hu

 

Cég név:                   Wescast Hungary Autóipari Zrt.

Székhely:                  2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.

Postacím:                  2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.

Adószám:                  11935243-2-11

Cégjegyzékszám:       11 10 001581

Telefonszám              +36 34 562-298

E-mail cím:                Laszlo.Balogh@wescast.com

Webhely:                   http://wescast.com/

 

Cég név:                   AKC Montage Kft.

Székhely:                  2870 Kisbér, Desseö Gyula u.26./A 1.a

Postacím:                  2870 Kisbér, Desseö Gyula u.26./A 1.a

Adószám:                  24808541-2-11

Cégjegyzékszám:       11 09 022384

Telefonszám               +36 20 842 0206

E-mail cím:                peter.szabo@akcmontage.com             

 

IT szolgáltató

Cégnév:                    Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft

Székhely:                  8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2.A. ép 2.em 1

Postacím:                  8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2.A. ép 2.em 1

Adószám:                  13235109207

Cégjegyzékszám:       07 09 010206

E-mail cím:                info@neosoft.hu

Honlap:                     www.neosoft.hu

 

IT Üzemeltetés

Cégnév:                    Tóth Csaba e.v.

Székhely:                  2942 Nagyigmánd, Vadász utca 3

Postacím:                  2942 Nagyigmánd, Vadász utca 3

Adószám:                  48884165-2-31

Nyilvántartási szám:   39041481

E-mail cím:                csaba.toth@profikamera.hu        

Honlap:                     www.profikamera.hu

Az Adatfeldolgozó az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás, tagnyilvántartó rendszer és honlap üzemeltetése, karbantartása, hírlevél küldő szoftver üzemeltetése, karbantartása, applikáció üzemeltetése, karbantartása) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – üzemelteti.

 

Könyvviteli szolgáltató

Cégnév:                    Könyvelő – Counting Mór Kft.

Székhely:                  8060 Mór, Fellner Jakab utca 9.

Postacím:                  8060 Mór, Fellner Jakab utca 9.

Adószám:                  24320522-2-07

Cégjegyzékszám:       07-09-023729

Telefonszám              +36 70 384 4658

E-mail cím:                countingmor@gmail.com

 

Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltató igénybe vétele a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, adatfeldolgozók ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van és jogosultságot kaptak.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.

Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program során üzemelteti, kezelik és használja, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.

A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

Érintettek jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

(Rendelet 23. cikk)

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a  benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

Adatvédelmi incidens                                                                                  

Fogalma: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása,  ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap és levelező rendszer feltörése.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások  betartása a Társaság vezetőjének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózásra kerülnek a hozzáférések és hozzáférési kísérleteket, melyek ellenőrzése folyamatos.

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul  értesítik a  Társaság vezetőjét és az adat védelemért felelős érintettet.

A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, vagy az adat védelemért felelős érintettnek, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság e-mail címén, telefonszámán

amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. 

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. a)az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. b)az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. c)az incidensben érintett adatok körét, számosságát,
 4. d)a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 5. e)az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. f)a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén  az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.

Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az  adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. a)az érintett személyes adatok körét,
 2. b)az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. c)az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. d)az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. e)az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. f)az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet  33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az  előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a)az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 2. b)az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c)a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az  említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

Ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

Közölni kell az adatvédelmi feleős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;

Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

Ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet  78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Panasz esetén az eljárás

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu is.

A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.